Duurzaam Repareren of MVO (blog)

Duurzaam Repareren of MVO?

Steeds vaker bestaat er de behoefte aan een duidelijke afbakening van de functie en het bestrijkingsgebied van de stichting Duurzaam Repareren. Onze kapstok is hierbij altijd ‘duurzaamheid in de automotive’ geweest. Dit schept slechts duidelijkheid wanneer men met ‘duurzaamheid’ ook hetzelfde bedoelt. Tot voor kort dachten wij dat dit helder was, maar in de praktijk blijkt lang niet altijd duidelijk wat met de term exact wordt bedoeld. Termen als maatschappelijk verantwoord, duurzaam(heid), groen, milieuvriendelijk en MVO worden vaak met elkaar verward.

Onze basis vinden wij in het nationale onderzoek en het duurzaamheidsrapport dat Ernst&Young samen met de grote bedrijven (ANWB, Ahold, Ikea, Campina, etc) heeft opgesteld (2010)*.

Duurzaamheid*

De meest gangbare definitie omtrent duurzaamheid is die van de VN-commissie Brundtland in het rapport ‘Our Common Future’ uit 1987. Deze commissie definieerde de term ‘duurzame ontwikkeling’ als ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Het gaat dus vooral over het aanwenden van bronnen zoals grondstoffen, energie, arbeidskracht en het absorbtievermogen van onze planeet. De bronnen mogen niet meer aangewend, dan de aarde en de samenleving kan regenereren.

MVO*

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt door MVO Nederland als volgt omschreven: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

MVO betekent dat men bereid is verantwoordelijkheid af te leggen voor het ondernemen jegens de maatschappij en de onderneming zich ook verantwoordelijk voelt voor deze samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven naar vermogen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen.* Ook het Ministerie van VROM en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit halen deze benadering aan!

Onze focus

Wanneer wij dus de VN definitie voor duurzaamheid aanhouden en die van MVO Nederland voor MVO, dan bestaat er helderheid over de definities en zijn ook de verschillen helder.

De stichting Duurzaam Repareren heeft zich heel bewust beperkt tot duurzaamheid. De strategie was de duurzaamheid in de automotive te bevorderen door een product markt combinatie. Klanten en leveranciers die samen naar meer duurzaamheid willen. De driver for change hierbij is dat duurzaamheid de unieke eigenschap heeft dat het enerzijds het milieu ontziet, bronen minder worden belast en anderzijds hierdoor ook tot kostenbeheersing leidt. Minder bronnen, energie, ziekte uitval en waste is nu eenmaal ook kosten efficiënt. Juist door deze combinatie geloven wij in een succesvolle certificering. Zowel de klant als de leverancier vaart er immers wel bij.

Bij MVO ligt het zwaartepunt bij ‘het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen’*. Hiermee hangen zaken samen zoals het sponsoren van sportvereningen, fare trade producten, voorkomen van kinderarbeid, etc. Vindt de stichting dergelijke zaken dan niet belangrijk? Zeker wel! Maar het past minder goed bij de wijze waarop de stichting georganiseerd is.

We mogen er van uit gaan dat de MVO activiteiten kostenverhogend zijn. In ieder geval voor de bedrijfsvoering en waarschijnlijk uiteindelijk ook voor de klant. De klant die bereid is een hogere prijs te betalen voor een dienst (reparatie) om er zeker van te zijn dat de MVO zaken op orde zijn, moet deze keuze wel kunnen maken. Hier vervullen de branche organisaties een belangrijke rol.

Duurzaam Repareren beperkt zich echter tot ‘Duurzaamheid’ volgens de VN-definitie. Waar de zorg voor de samenleving èn kostenbeheersing hand in hand gaan.